Blockchain

Dokážu aj malé a stredné podniky využiť výhody blockchainu?

Technológia blockchain v súčasnosti nachádza uplatnenie v rôznych odvetviach podnikania. Má obrovský potenciál zmeniť zaužívané postupy a procesy a stať sa tak efektívnou disruptívnou technológiou.

Blockchain ponúka možnosť dosiahnuť omnoho lepšie podmienky pri realizácií najrôznejších transakcií v dôsledku zvýšenej konektivity, efektivity a bezpečnosti. Je hodnotným prínosom pre veľké aj malé podniky, prakticky vo všetkých oblastiach priemyslu. Výskumná agentúra Frost & Sullivan nedávno uviedla, že do roku 2025 bude iba v rámci sektoru prepravy tovarov 10-15% všetkých transakcií realizovaných prostredníctvom blockchainu. Revolúcia spojená s technológiou blockchain pramení predovšetkým zo zásadných zmien, ktoré v súčasnosti nastávajú vo viacerých oblastiach podnikania. Vedúce technologické spoločnosti ako Microsoft a IBM už aktuálne zakomponovali blockchain do svojich ekosystémov. Mnohých podnikateľov preto zaujíma, či aj oni majú možnosť využiť túto inovatívnu technológiu v rámci svojich malých a stredne veľkých organizácií.

Čo je blockchain?

Samotný pojem blockchain môže znieť trochu abstraktne, no napriek tomu pomerne presne opisuje základné zložky tejto technológie. Je totiž založená na skupine užívateľov, ktorí spoločne tvoria reťazec či sieť („chain“). Záznamy o transakciách sa v rámci siete ukladajú do blokov („block“) a každý z týchto blokov je pridelený konkrétnemu užívateľovi. Celá sieť je programom, určeným na vykonávanie úloh presne tak, ako boli špecifikované na začiatku procesu. A to bez toho, aby na tento proces dozeral akýkoľvek správca či manažér. Reťazec transakcií je namiesto toho neustále overovaný a monitorovaný každým jedným užívateľom v rámci siete. Blockchain zaznamenáva všetky transakcie a okamžite ich duplikuje v každom užívateľskom bode. Na prvý pohľad sa síce jedná o veľmi jednoduchý koncept, ktorý však slúži ako základ pre rýchly a dôveryhodný systém transakcií.

Proces výmeny peňazí za tovary či služby sa datuje tisícky rokov do minulosti až k najstarším civilizáciám. V počiatočných fázach obchodovania bolo pomerne jednoduché zabezpečiť transparentnosť a istotu. Všetky tovary boli hmatateľné. Mohli ste navštíviť tržnicu, kde ste si následne prezreli a poťažkali produkty, o ktoré ste mali záujem. Technológia sa však postupom času vyvíjala a dôvera v rámci trhu erodovala na úkor pohodlia, ktoré priniesli šeky, kreditné karty a ďalšie peňažné aktíva. Blockchain ponúka dôverné a rýchlo realizovateľné obchodovanie prostredníctvom peer-to-peer transakcií (bezprostredne medzi dvoma užívateľmi) a poskytuje bezpečnosť, ktorá bola doteraz dosiahnuteľná jedine spoliehaním sa na orgány tretích strán.

Príklad zo sveta umenia

Na nasledujúcom príklade si ilustrujeme, ako môže blockchainová sieť skromných rozmerov prospieť skupine malých podnikov. Konkrétne sa jedná skupinu medzinárodných predajcov umenia.

Povedzme, že umelec dokončí svoje dielo a poskytne ho newyorskej galérii, aby sprostredkovala jeho predaj. Blockchainová sieť, ktorá pozostáva z niekoľkých predajcov umenia, súčasne schváli a zaznamená túto transakciu hneď, ako sa umelecké dielo objaví v ponuke galérie.

Keď bude maľba následne meniť svojich majiteľov, každá z týchto transakcií bude zaznamená v blockchaine a údaje o transakciách budú duplikované naprieč celou sieťou predajcov. Keďže každý z týchto predajcov má okamžité informácie o predaji obrazu a jeho novom majiteľovi, blockchain zabezpečuje vysokú transparentnosť tohto procesu. Všetci zúčastnení užívatelia vedia, kde sa obraz nachádza a aká bola jeho aktuálna predajná cena.

Galérie zapojené do blockchainu sú takýmto spôsobom schopné ušetriť obrovské časové a finančné náklady. Konkrétna galéria, v ktorej sa objaví klient so záujmom kúpiť daný obraz, už nebude musieť vyhľadať a najať znalca zodpovedného za overenie pravosti daného diela. Blockchain totiž v reálnom čase poskytuje informácie o celej jeho transakčnej histórii.

Nový podnikateľský model

Podobné transakcie zahŕňali v minulosti komplexné byrokratické procesy. V súčasnosti však môžu byť realizované priamočiarym spôsobom na základe peer-to-peer obchodov, v reálnom čase a naprieč celou planétou. Táto skutočnosť výrazne znižuje oneskorenia transakcií a náklady na uzatváranie obchodov. Blockchain má teda potenciál úplne zmeniť povahu podnikania. Či už sa jedná o kvetinárstvo, ktoré si objednáva novú dodávku tulipánov, alebo o poisťovaciu spoločnosť so záujmom o sledovanie svojich klientov.

Blockchain navyše poskytuje vysokú bezpečnosť a ochranu súkromia. Každý blok obsahuje jedinečnú kryptografickú známku, pomocou ktorej jej možné identifikovať daný súbor informácií a nájsť jeho prepojenie s ďalšími pridruženými blokmi v danom špecifickom reťazci. To znamená, že keď sú transakcie zapísané do tejto verejnej účtovnej knihy, nie je možné svojvoľne ich upravovať alebo s nimi zámerne manipulovať. Na rozdiel od Bitcoinu, blockchain určený na podnikateľské účely sa nespolieha na anonymných užívateľov verejnej siete. Podnikateľský blockchain je súkromnou sieťou, ktorá je prístupná iba autorizovaným a zasväteným účastníkom. Tí potrebujú disponovať špecifickými právami a povoleniami na účasť v sieti.

Igor Barinov, ktorý je odborníkom na technológiu blockchain a spoluzakladateľom spoločnosti Oracles Network, povedal: „Existuje niekoľko spôsobov, ktorými dokáže blockchain ovplyvniť malé a stredné podniky. Všetko závisí od toho, za akým účelom bude táto technológia aplikovaná. Niektoré spôsoby využitia blockchainu môžu výrazne znížiť prevádzkové náklady a zrovnoprávniť podmienky v rámci širšieho konkurenčného boja.“

Výhody blockchainu pre malé a stredné podniky

1. Platobné transakcie. Snáď najzrejmejšou výhodou blockchainu pre akýkoľvek podnik je schopnosť prevádzať a prijímať finančné prostriedky s okamžitou platnosťou. Pomocou tejto technológie sa môžete vyhnúť čakacím dobám a poplatkom rôznych sprostredkovateľov. Nemusíte sa tak už obávať pomalých transakcií vykonaných kreditnou kartou či vysokých transakčných poplatkov v banke. Tento princíp je navyše možné aplikovať aj v rámci darčekových poukážok.

2. Identifikácia. Technológia blockchain výrazne znižuje riziko podvodov. Treba dokonca poznamenať, že do dnešného dňa nebolo zaznamenané žiadne narušenie či kompromitovanie ani jednej blockchainovej siete. Blockchain zaznamenáva digitálnu identitu všetkých svojich užívateľov, overuje ich digitálne podpisy a všetky údaje ukladá do nezmeniteľných záznamov.

3. Správa majetku. Dôsledné záznamy technológie blockchain zabezpečujú vysokú mieru transparentnosti a umožňujú užívateľom v reálnom čase nahliadať do komplikovaných dodávateľských reťazcov. To spôsobuje, že predajcovia, výrobcovia a distribútori môžu pracovať v dokonalej jednotne.

4. Inteligentné kontrakty. Technológia blockchain je schopná sprostredkovať transakcie, ktoré je možné vykonať až v prípade, že sú splnené isté vopred naprogramované podmienky. Takéto transakcie sú známe ako inteligentné kontrakty. Inteligentné kontrakty nemôžu byť žiadnym spôsobom zmenené, narušené či manipulované. V svetovej ekonomike sa tak stávajú kľúčovým nástrojom digitálneho obchodu.

Výhody blockchainu pre podnikanie sú nepochybne atraktívnym činiteľom, no počiatočná aplikácia tejto technológie sa môže javiť ako priveľká výzva. Barinov nakoniec poznamenal: „Podniky musia dôsledne preskúmať svoju súčasnú situáciu a rozhodnúť sa, či skutočne potrebujú zapojiť blockchain do svojich obchodných operácií. Táto technológia má obrovský potenciál, ale nie je všeliekom na všetky problémy.“ Všetky spoločnosti, ktoré zvažujú implementáciu technológie blockchain, by mali v prvom rade analyzovať povahu svojho podnikania a nájsť vhodné využitie tejto inovácie.